دسته صندلی جزیی از صندلی است که  اکثرا به بدنه صندلی متصل است ولی در این میان صندلی هایی با دسته جدا هم وجود دارد. تفاوت در این دو نوع اتصال این است که، زمانی که دسته به بدنه صندلی متصل است، هنگام تکیه به صندلی، کف و پشتی و دسته با هم کشیده میشوند ولی در دسته ی بدون اتصال به بدنه، با تکیه به صندلی صرفا پشتی صندلی کشیده می شود.

انواع دسته:

1. دسته انتگرال: نوعی جنس دسته محسوب میشود که روکش پلاستیکی بسیار مقاومی برای دسته ی صندلی ها است و جنسی بسیار نرم دارد که در هنگام استفاده، باعث ناراحتی دست نمی شود.

2. دسته تی شکل: که شمایلی شبیه حرف تی انگلیسی دارد.

3. دسته چرم: که هم جنس صندلی مربوطه است.